Friday, March 20, 2009

புத்தக அறிமுகம்

இங்கே படியுங்கள்... அருமையான அறிமுகம்....

ஆங்கிலத்தில் முகவரி இருந்தால், தமிழ்நாட்டின் வெளியே இருக்கும் ஆட்கள் வாங்கலாம்...

சில புத்தகங்கள் மறக்க முடியாதவை.

சுஜாதாவின் "நைலான் கயிறு" மாதிரி.

No comments:

Post a Comment